knihovnicka
cz| sk| de| gb| eu
obchodni-podminky

Obchodní podmínky

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující je fyzická osoba, která na webových stránkách http://www.librix.eu, v internetovém obchodě označeném jako e-shop:

 • vybere zboží,
 • vyplní veškeré požadované údaje,
 • potvrdí svůj souhlas s obchodními podmínkami nacházejícími se na webových stránkách http://www.librix.eu/cz/,
 • potvrdí svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
 • potvrdí jednorázový příkaz k úhradě celkové kupní ceny,
 • potvrdí objednávku zboží, které má v košíku e-shopu.

Prodávající je právnická osoba, která provozuje webové stránky http://www.librix.eu a která zároveň potvrdí přijetí objednávky tím, že zašle potvrzující SMS zprávu či e-mail na adresu uvedenou kupujícím.

Objednávka je právní úkon/projevená vůle kupujícího ke vzniku závazkového vztahu na koupi jakéhokoliv zboží v internetovém obchodě na webových stránkách http://www.librix.eu.

Uzavřená objednávka/vznik závazkového vztahu z objednávky je závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniklý pouze za splnění těchto podmínek, kdy

kupující:

 • vybere zboží,
 • vyplní veškeré požadované údaje,
 • potvrdí svůj souhlas s obchodními podmínkami nacházejícími se na webových stránkách http://www.librix.eu/cz/,
 • potvrdí svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
 • zvolí způsob platby,
 • potvrdí objednávku zboží, které má v košíku e-shopu

a zároveň

prodávající:

 • potvrdí přijetí objednávky tím, že zašle potvrzující e-mail či SMS zprávu na adresu uvedenou kupujícím.

Všechny tyto podmínky kupujícího a podmínka prodávajícího musejí být splněny současně.

Zboží: Jakákoliv knižní publikace, příp. jakékoliv jiné materiály nabízené v internetovém obchodě na stránkách http://www.librix.eu.

Tuzemská objednávka je objednání takového zboží, které má být doručeno na místo nacházející se na území ČR.

Zahraniční objednávka je objednání takového zboží, které má být doručeno na místo nacházející se na území jiného státu než ČR.

Celková kupní cena je kupní cena zboží, zvýšená o náklady na doručení zboží, dále o cenu pojištění (je-li nutné dle daných obchodních podmínek) a také o zákonnou výši DPH platnou v den vzniku závazkového vztahu z dané objednávky.

 

II. OBSAH ZÁVAZKOVÉHO VZTAHU

Povinnosti prodávajícího: Prodávající je povinen, pokud objednávku potvrdí kupujícímu e-mailem či SMS zprávou, kupujícímu objednávku doručit či zajistit její doručení do místa, které kupující v objednávce určí, a to u tuzemských objednávek do 10 dnů, je-li dané zboží na skladě, a do 30 dnů, není-li dané zboží na skladě; u zahraničních objednávek do 20 dnů, je-li zboží na skladě, a do 40 dnů, není-li zboží na skladě.

 

Vlastnické právo: Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v den, kdy uhradí celkovou kupní cenu zboží, včetně případných dodatečných nákladů dle Čl. II, avšak nejdříve v den, kdy prodávající potvrdí objednávku kupujícího prostřednictvím e-mailu či SMS zprávy.

Povinnosti kupujícího: Kupující je povinen uhradit prodávajícímu celkovou kupní cenu objednaného zboží dle zvoleného způsobu platby.

1. Jednorázovým příkazem k úhradě, který potvrdí, před konečným potvrzením celé objednávky, a to na účet č. 2500143226/2010, vedený u FIO Banky v CZK nebo na účet č. 2100143227/2010, vedený u FIO Banky.

 

2. Platba dobírkou při převzetí zboží. Celková cena za objednané zboží: Za cenu zboží se považuje cena uváděná na webových stránkách http://www.librix.eu, zvýšená o cenu, kterou musel prodávající vynaložit na doručení zboží do místa určeného kupujícím a zvýšená o náklady vzniklé v souvislosti s pojištěním objednaného zboží (je-li pojištění požadováno prodávajícím dle těchto obchodních podmínek), a dále navýšená o zákonnou výši DPH platnou v den vzniku závazkového vztahu z dané objednávky.

Způsob platby celkové kupní ceny: Platba za zboží se uskutečňuje bankovním převodem, platbou kartou na internetu nebo platbou na dobírku, a to po potvrzení objednávky kupujícím v celém rozsahu, poté co kupující po vybrání zboží do elektronického košíku vyplní své osobní údaje, zvolí způsob platby, potvrdí souhlas se zpracováním svých osobních údajů a svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Uhrazená celková kupní cena: Kupující splní svou povinnost uhradit kupní cenu až v okamžiku, kdy je částka odpovídající kupní ceně dané objednávky připsána na účet prodávajícího.

Vznik závazkového vztahu: Teprve v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu prostřednictvím e-mailu či SMS zprávy vzniká závazkový vztah mezi kupujícím a prodávajícím a vzniká tak povinnost prodávajícího zboží doručit do místa, které v objednávce určí kupující.

Pojištění objednaného zboží: Součástí celkové kupní ceny objednaného zboží doručovaného do zahraničí, stejně tak zboží doručovaného v rámci území ČR, jsou i náklady vzniklé na pojištění objednaného zboží během přepravy.

Kupující, tím že potvrdí objednávku na zboží, potvrdí tak i svůj souhlas s úhradou tohoto pojištění, které se započítá do celkové ceny za objednané zboží, a tato celková cena bude jednorázovým příkazem k úhradě připsána na účet prodávajícího.

Dodatečné náklady: Vyskytnou-li se jakékoliv vedlejší náklady prodávajícího vztahující se k jeho plnění ze závazkového vztahu vzniklého z dané objednávky, je kupující povinen je prodávajícímu uhradit vedle celkové kupní ceny, a to do 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu na tuto dodatečnou částku. Daňový doklad musí být prodávajícím vystaven nejpozději do 7 dnů ode dne doručení zboží kupujícímu.

Odpovědnost prodávajícího: V případě, kdy prodávající nedodá objednané zboží řádně a včas do místa určeného v objednávce kupujícím, a to ani v dodatečné prodloužené lhůtě poskytnuté mu písemně kupujícím, je kupující oprávněn od uzavřené objednávky odstoupit.

Odpovědnost kupujícího: Kupující, který poruší kteroukoliv ze svých zákonných či smluvních povinností, je povinen platit prodávajícímu na účet č. 2500143226/2010, vedený u FIO Banky v CZK nebo na účet č. 2100143227/2010, vedený u FIO Banky v EUR smluvní pokutu, a to ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny za každý den prodlení s úhradou celé kupní ceny, a to až do zaplacení celkové kupní ceny.

Prodávající má právo odstoupit od uzavřené objednávky, poruší-li kupující kteroukoliv ze svých zákonných či smluvních povinností dle těchto obchodních podmínek.

Odstoupení od uzavřené objednávky prodávajícím se nedotýká nároku prodávajícího na smluvní pokutu od kupujícího, a to v celém rozsahu. Výše smluvní pokuty není kryta úroky z prodlení. Smluvní pokuta existuje vedle náhrady škody a prodávající má nárok i na náhradu škody přesahující smluvní pokutu.

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto smluvní podmínky jsou součástí kterékoliv uzavřené objednávky kupujícího s prodávajícím v rámci internetového obchodu a kterýkoliv kupující celkovým potvrzením objednávky stvrzuje i to, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí na základě jeho svobodné a vážné vůle prosté omylu.

Otázky v těchto obchodních podmínkách neupravené se řídí obchodním zákoníkem. Veškeré spory s mezinárodním prvkem vzniklé na základě těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi se řídí právním řádem ČR.

Na veškeré závazkové vztahy vzniklé na základě těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi se neaplikuje Vídeňská úmluva, Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, vyhláška č. 160/1991 Sb.

Rozhodčí doložka: Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Otázky
a odpovědi

V sekci Často kladené dotazy najdete souhrn nejčastějších otázek a odpovědí.

Pokud jste v sekci Často kladené dotazy nenašli přesně to, co hledáte, neváhejte a obraťte se přímo na e-mail

knihy@knihovnicka.cz nebo tisk@knihovnicka.cz

Jsme tady pro Vás!

rychlý kontakt

 • Cejl 892/32, 602 00, Brno
 • OTEVÍRACÍ DOBA:
 • Po — Pá: 09.00 — 18.00 

 

rychlý kontakt

 
 
 
www.knihovnicka.cz

provozuje: 

 • Tribun EU s.r.o.
 • Cejl 892/32
 • 602 00 Brno
 • IČ: 27662101, DIČ: CZ2766210